Big Zulu – 100 Bars Lyrics

Aye kuthiwa inkabi ayizondi
Idya nazo kodwa ziyahlaba
Isikhali samashinga unogwaja odya nezinja ayeNgeke siyiqale ka “A” ngoba asiyiyelanga eskoleni
Lento sayincela ebeleni amakhosi ayibiza esigedlweni
Siyicela emakhoneni ney’nkunzi zisematholeni
Niphuph’ inkabi ingakafiki
Ukuphapha k’phelele embhedeni
Sekufik’ uShun! Wenkabi uzozwa k’thiwa zimbi indaba
Is’khumba esehlula abashuki inkabi endiza nenkonjana

Asimuphushanga uwele ngathi ubejaiv’ ididibala
Ezam zinok’ dlala nenduku ngathi oMelusi beGigaba
Isigwebo sentambo inkabi ayisoze ibakhululile
Bathele intelezi emnyama zami asoze baphunyule
Aw shwele inkab’ ayzondi u-100 bars sibakhulule
Sebedinga uRamaphosa ukuze ne-skill skhuphuke

Wawuthi kuyoba njani k’thiwa eyamadoda ayipheli
Sakhula kanjani mina ezami inkabi ayincengi
Awuzwe inkabi rap uShuni Wenkabi
Lezi azi-dab i-16 shooter ligcwal’ isifuba ngathi ama chain o-Lil’ Wayne

Ngasusa amaggubu nginivusele yimpi yegodi
U-100 Bars uShuni Wenkabi suka bangizela ngodoti
Baba baxolele inkabi iphinde yenza ingozi man
They looking up to me ngoba sengigcwele kuma Billboard

Sjava kajama iNdlalifa siyabonga nge BET
Umzansi usukwelinye izinga sinama stars like ZCC
Sikhuphul volume we killing Sway like Stogie T
Senginok’dlala eATM noma amaBank e-Emtee

Idla nazo ziyayhlaba, ilwa nazo ziyayicaba
Bafun’ ithathe umhlalaphansi kodwa akekho ongaykhathaza
Wa-dabb iyak’shaya wa-trap iyakuxwaya
You’re not a Pro, you’re just a Kid
Awuna Reason awukhule Chana

Suka kude nalo shuni kusasho isgubhu inkalakatha
Sithi clever unga-give up kusho inamba iNumber Number
Khohlwa wawngekho lapho buz uSbo no emcee Tshatha
Masikutshela ukuthi you wack waphika usangaholi impama

Top 10 Emcee angifune nokuyingena kodwa ngiyaphakamisa
Kwesta uNumber 1 uyak fanela
Kodwa ngizovele ngithule abanye ibhande liyabaxega
O Father Christmas bayashoda nayi ipresent ninga wrapper

Kubuhlungu uk’bona lokhu ngoba ne rap aysafani
Lafa elihle kakhulu k’gcwele oMigos no-iFani
Bengizolahlela iTowel manje uSpeedy akasaliphathi
Baba Pro bonis’ indlela balahlekelwe isignal

Nkabi nenkabikazi ake nibambe lo 100 bars
Ngiyazi kade niwulindile amaShinga esalind’ iyinkabi
Bangizela nge beef ngiphethe inkomo ingabaxaki
Indoda isengadliwa ek’seni
Hlehla mfana uthola ibreakfast

Wasuke wayidala k’qala
Bamkhuza waqala ukuphapha
Iyababa le beef wayi taste umfana uyondlula k’phakwa

Nesiphuma kwafela ubala
Lo shuni osugcwele ulaka
Iskill sabo siya dropper ngathi ipanty lehliswa abafana
Ngiqale ngokushis’ impepho
Ngithi uk’khuluma nedlozi wafa kudala ezibiza ngenja manje ng’gedela noBobby

Ungizela ngodoti amashinga ayawugubh’ umgdodi
Izinto segala ukuba rough
I’m ambitious, I’m so sorry

Ake ume DJ usufuna k’nggonqoz umshini uza nomqondo weMarikana
Kimi iGold digger alitholi ipiki
Inkab zami ziya beefer
Uchith ekseni njenge skigi
Waduma ngengom’ eyodwa ngathi imoto yama icecream

Mamela DJ, mina ngisengashintsha isimo sengaphambana nempama
Uza ngobuso kucim’ umlilo
Wazini, ngo shun wenkabi thula ng’sengasus’ umsindo
Ngazi isiyaya amaQuantum ngazongtshela ngechinji

Kube beninodwa benizoliwina le-Award
Manje xa lutho abanithandi bheka banighathe nenkabi
Nazini ngo Shun Wenkabi
Hayibo nibhekane nezazi
Ungamthint umuntu umsaba uqhathe unyaupe namanzi

Bafana ngyanitshela mina le nduku
Ngaythela bakughatha nenkabi
Uvume uyisphukuphuku ngempela

Lo shuni ngawfela
WaDabb umfana ngyamgqema
Ngeke ulunge on my shoes ngakhula ngigqoka inggabulela

Siyabonga ukuthi nisivulele indlela
I Hip Hop ikweny’ ilevel ngaphandle kwenu ngabe k’yabheda
I Hip hop igopha umlando we filling up
Shout out to Cassper
Sakhula ngephathaphatha kodwa namhlanje siya dabber
Ayolala amaghawe rest in peace baba Pro
Sohlala sik’khumbula double H-P ezi hardcore
Shwele nigga Flabba boMandoza eze kwaito

Sengaphambana ne punch kuShun Wenkabi oza ne flow
Abangisela okuhle inkabi bayibambe ngophondo
Kazi iyozala nkomoni amehlo nanka akake umbombo
Ngikhonya k’ililika indonga sengthwele elensimbi ijoka

You’re too sweet ukuba neNkabi
Hlehla uzongifakela inyongo
Bhasobh’ uShun-Wenkabi umfana uyodlala nowabo
Ngibiza ingoma cupha mfana inkinga iyoqala ngonyawo

Zulu uyasabeka
Inkabi rap iyopha umlando kodwa ningangizeli ngezinja leyo mpi isuka nethambo
Baba Thixo Somandla usungaqala nje
Ungvikele ngokuba iBrentwood ambassador umakhelwane usengjikele
Ngapha nginominethiwe kungenzeka nje ngiwinile
Bese ngithi ngiyobulala ngaqhathwa nomuntu ofele

Bafana ningamhluphi masisukile ningamkhuzi
Ningalusa amadada
Nisese kude ukubambinkunzi
Bafana ningamjudi kwafika ubuthongo ningamvusi
Angigulaguli anginamkhuhlane ngisese kude ukuphuz’ umuthi

Hayi hayi hayi hayi bafana hayi bafana hayi
Ya bengithi ake ng’gingike nje uyabo
Ngiyi dilivele u 100 bars
Angilwi namuntu ngyazi inkabi neynkabikazi kade ziwulindile uyayibona-lento leyo
So ngithi angiyilivele-u-100 bars angixabani namunnu-angiwi namuntu
UShun Wenkabi shwele!